مترو سواری محمدعلی نجفی، شهردار تهران بمناسبت روز جهانی بدون خودرو
حضور شهردار و  اعضای شورای شهر تهران در متروی تهران در روز جهانی بدون خودرو