فیلم ادای سوگند نجفی به عنوان شهردار تهران در صحن علنی شورای اسلامی تهران
نجفی در پنجمین جلسه از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نسبت به انجام وظایف خود در مقابل نمایندگان مردم و شهروندان تهرانی قسم خواهند خورد.