تنهایی دم مرگ
انسان عصر کرونایی؛ مرگ در تنهایی و غربت را تجربه می‌کند. در این مستند کوتاه روایت شاهدان عینی از تجربه مواجهه با فوتی‌های کرونا را ببینید.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}