سرگردانی دستفروشان ولیعصر با اجرای طرح‌های ضربتی
تیرماه سال گذشته شهرداری در طرحی ضربتی اجازه بساط گستری را از دستفروشان خیابان ولیعصر گرفت اما آنها آبان ماه دوباره به این خیابان بازگشتند. یک سال بعد از آن طرح شکست خوره دوباره شهرداری با همکاری نیروی انتظامی قصد تکرار این طرح را دارد.