چند قدم با تاریخ در خیابان سی‌تیر، از زبان هوشنگ اعلم