رونمایی از یک کیف با محتویات عجیب در دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی