ماجرای برج و بوستان/ حاشیه‌های توافق پادگان ۰۶ ارتش
۳۵ هکتار از پادگان ۵۰ هکتاری ۰۶ ارتش این هفته تحویل مدیریت شهری شد تا تبدیل به بوستان شهدای ارتش شود. ۱۵ هکتار باقی مانده اما همچنان در اختیار ارتش است تا ۶۳۰ هزار مترمربع در آن بارگذاری کند.