با من بخوان امروز اسکان نیوز با محمدرضا زائری
در با من بخوان بناست افراد مختلف از کتاب‌هایی که در روزهای قرنطینه مطالعه کردند، یکی را انتخاب و قسمتی از آن را برایمان بخواندند. محمدرضا زائری قسمتی از کتاب "ادیان در خدمت انسان" اثر امام موسی صدر را می‌خواند.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}