آتش و نوبخت علیه جنگل‌های زاگرس
جنگل‌های زاگرس در نتیجه بی‌تدبیری محمدباقر نوبخت در حال سوختن است. علی رغم ده‌ها نامه و درخواست مقامات سازمان جنگل ها و کمیته بحران، متاسفانه محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه طی این سال‌ها بودجه‌ای برای تامین تجهیزات برای آتش سوزی جنگل‌ها اختصاص نداد.