با من بخوان امروز اسکان نیوز با  عباس عبدی
در با من بخوان بناست افراد مختلف از کتاب‌هایی که در روزهای قرنطینه مطالعه کردند، یکی را انتخاب و قسمتی از آن را برایمان بخواندند. عباس عبدی قسمتی از کتاب "کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم"، اثر اسلاونکا دراکولیچ را می‌خواند.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}