سوگواری در تنهایی
صحبت‌های تکان‌دهنده خانواده قربانیان کرونا و شیوه مواجهه با داغ عزیزانشان صحبت‌های دکتر امیرحسین جلالی؛ روانپزشک در این رابطه