سر بُری درختان شاهرود به دست شهرداری
تنها یک هفته پس از "روز هوای پاک"، شهرداری شاهرد با سربُری درختان در فضای سبز شهری، آنها را هرس کرد. کارشناسان می‌گویند این درختان یه گونه‌ای بسیار غیر فنی، سربُر شده‌اند و هرگز اثرات یک درخت بالغ را در جذب گردوغبار ، تولید اکسیژن و ایجاد سایه سار نخواهند داشت.