دنیای زیرزمینی کودکان کار
کودکان کار تنها محدود به کودکان خیابان نیستند و بخش عمده‌ای از آنها در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی مشغول به کار هستند. هیج آمار و سامانه‌ای برای شناسایی کودکان کار وجود ندارد. تا به امروز حاکمیت توانایی یا خواستی برای مهار این پدیده نداشته و سال‌ها با اجرای طرح‌های ناموفقی مانند جمع‌آوری کودکان کار نه تنها کمکی به حل این پدیده نکرده، بلکه امروزه افزایش کودکان کار به یکی از بحران‌های جدی جامعه تبدیل شده است.