تشدید تغییرات اقلیمی با توسعه شهری
70 درصد شهرهای جهان با تغییرات اقلیمی مواجه هستند. این تغییرات 90 درصد از سازه‌های شهری را در معرض خطر قرار می‌دهد. با اینکه تغییرات آب و هوایی رو به افزایش است اما هنوز زمان کافی برای استفاده از فرصت‌ها استراتژیک محلی که با ساختارهای شهری همخوانی داشته باشد، وجود دارد. ترجمه این مستند را در اسکان نیوز ببینید.