مستند تهی دستان جدید؛آیا جامعه ایران فقیرتر شده است؟
در این مستند به دنبال این سوال بودیم که فقر در جامعه ایران چه ابعادی دارد و آیا در سال‌های اخیر فقر چند بعدی در جامعه افزایش پیدا کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات با سعید مدنی جامعه‌شناس و حسین راغفر اقتصاددان گفتگو کردیم به اعتقاد سعید مدنی "نابرابری بسیار ماندگارتر از فقر در جامعه ایران بوده است و مقاومت در برابر کاهش نابرابری توانسته وضعیت جامعه ایران را نامطلوب کند حسین راغفر نیز می‌گوید تا زمانیکه مجلس، دولت و دستگاه قضایی به تسخیر صاحبان سرمایه درآمده و بنابراین همه تصمیمات برای تامین منافع آن‌ها اتخاذ می‌شود و نه منافع عموم مردم، شاهد رشد نابرابری‌ها و فقر کمرشکن در بین گروه‌های مختلفی از جامعه هستیم.