تهران در تسخیر خودروها
مسیرهای پیاده حیات اجتماعی شهر را شکل می‌دهند،اما تهران با عابران پیاده‌اش مهربان نیست. بر اساس پیمایش کیفیت زندگی شهر تهران در سال ۹۵، رضایت کلی شهروندان تهرانی از کیفیت پیاده‌روها در محله ها، کم تر از متوسط بوده است. در شهری که بزرگراه‌ها آن را تسخیر کرده نه تنها انسان شهری حذف، بلکه لذت پیاده‌روی امن و تعاملات اجتماعی نیز از مردمانش گرفته شده است.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}