T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> متهمان اصلی آلودگی هوای پایتخت - اسکان نيوز
متهمان اصلی آلودگی هوای پایتخت
مشکل آلودگی هوا مشکلی تاریخی در تهران است. بسیاری از شهرهای آلوده دنیا با برنامه‌ریزی خود را از وضعیت بحرانی نجات داده‌اند. اما در ایران نهادهای مسئول زیر بار تکالیفی که در قانون هوای پاک برایشان پیش‌بینی شده نمی‌روند. سالانه ۴ تا ۵ هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال سالانه به اقتصاد پایتخت خسارت وارد می‌شود.