روایت فاطمه دانشور از سهم زنان در شهر
آیا سهم زنان در شهر قربانی مدیریت مردانه می‌شود؟ در دوره‌های گذشته شورای شهر؛ مردانی بودند و برنامه اجتماعی نوشتند که به موضوع زنان توجهی نداشتند.