چرا مطالبه معیشتی کارگران هفت تپه به بحران امنیتی تبدیل شد؟
روز گذشته تعدادی از نمایندگان کارگری هفت تپه که برای دیدار با نمایندگان مجلس عازم تهران بودند همگی در خرم‌آباد بازداشت شدند. از سال گذشته کارگران هفت تپه به عدم پرداخت معوقات معترض بودند. اما بجای ارایه راهکار از سوی دولت و مجلس، مسیر امنیتی و برخورد قضایی به خود گرفت.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}