ابهام ها و نواقص گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران

تحویل در تنزل، تحول در تعلیق

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷ | کد مطلب: ۷۱۹۰
تحویل در تنزل، تحول در تعلیق
گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران توسط شهردار تهران در حالی به شورای شهر مطابق با مصوبه گزارش 100 روزه تحویل و تحول شهرداری و البته با تاخیر ارائه شد که این گزارش تاکنون در ادوار گذشته شهرداری اتفاق نیفتاده بود و نه شورای اصلاح طلب اول از شهرداری الویری گزارش تحویل و تحول از شهرداری دوره کرباسچی را دریافت کرد و نه شورای اصولگرای دوم از محمود احمدی نژاد خواست گزارش تحویل و تحول شهرداری از ملک مدنی و الویری داده شود و نه شورای سوم اصولگرا که البته حضور سه اصلاح طلب را نیز به همراه داشت منتج به ارائه گزارش تحویل و تحول از شهرداری احمدی نژاد شد. با این حال این گزارش نواقص و ابهام هایی دارد که ضروری است روشن شود.

به گزارش اسکان نيوز نخستین نقص و ابهام این است که آنچه ارائه شده است در بهترین حالت صرفا یه گزارش تحویل است و شامل بخش تحول نیست. گرچه خیلی جسته و گریخته مواردی برای مثال در خصوص اقدام برای هوشمندسازی شهر به صورت پایلوت در کیش مطرح شده اند. اما بدون بخش تحول در سند که نقاط عطف برای آنچه آواربرداری و سپس ریل گذاری خوانده می شود را مشخص می کند، این نگرانی هست که خطاها و مفاسد پیشین تکرار شود و به این نگرانی پاسخ معینی داده نشده است.

نقص دوم که به نوعی ریشه و مبنای نقص نخست است آن است که آنچه ارائه شد، گزارش تحویل توصیفی بوده است و نه تحلیلی. موارد فساد و خطا مشخص نشده اند از چه سنخی بوده اند؟ آیا فساد اجرایی بوده اند؟فساد سیستمی بوده اند؟فساد قانونی بوده اند؟ سهل انگاری بوده اند در ارزیابی ها و محاسبات؟ ناشی از فقدان برنامه درست بوده اند؟ قصور در اجرا بوده است؟ روندهای منجر به هرکدام از این اتفاق ها چه بوده است؟ سهم شهرداری و شورا هر کدام چه بوده است؟ چه حفره ها و خلاهایی نقش داشته اند؟

در خصوص این دو نقص که ذکر شد، این پرسش مطرح است که آیا اینها سهل انگاری شهرداری در ارائه گزارش بوده است یا عامدانه برای عبور از علل فساد ، به این صورت گزارش داده شده است؟ ابهام سوم آن است که ذکر شده که مواردی که تشخیص دادیم محرمانه است جداگانه به شورا گزارش می دهیم، آیا معیار تشخیص محرمانگی شهرداری است یا شورا؟ آیا این نامحرم دانستن مردم و رسانه ها ناشی از نقص نظارت شورا بر فرایند تهیه و ارائه گزارش تحویل و تحول شهرداری نبوده است؟ در همین خصوص مطرح شده است که مواردی به مراجع قضایی ارجاع می شود اما این پرسش مطرح است که بدون شفاف سازی مساله آیا توان شهرداری برای پیگیری موضوع از مسیر قضایی کاهش نمی یابد؟

ابهام چهارم در خصوص موضوع مطرح در مطالبات دولت است. از مزایای مهم آقای نجفی برای انتخاب به عنوان شهردار تهران، روابط خوب ایشان با دولت بوده که این مزیت بتواند فرصتی باشد برای حل و فصل مسائل فی مابین شهرداری و دولت از جمله مطالبات شهرداری از دولت و مواردی که دولت لازم است به شهرداری تهران در جایگاه پایتختی و به عنوان هزینه های پایتخت، کمک نماید. اما نحوه طرح موضوع از جانب جناب نجفی ، مساله مطالبات شهرداری از دولت را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

ابهام پنجم آن است که گزارش در مواردی مانند سازمان فرهنگی و هنری یا اراضی عباس آباد از قابلیت حل موضوع شانه خالی کرده است که این شیوه شایسته ای نیست و در مسئولیت پذیری شهرداری پرسش ایجاد می کند.

ابهام ششم در خصوص نحوه مواجهه شهرداری با نیروهای مازاد است. شهرداری در گزارش اذعان کرده است که به ازای هر پست سازمانی بیش از 4 نفر پرسنل وجود دارند و اینکه حداقل 13 هزار نفر در ماههای آخر شهرداری پیشین اضافه شده اند که بدون هر ضابطه ای بوده است.. اما شیوه حل موضوع اعلامی خروج بخشی از بازنشسته ها و قراردادی ها به تدریج بوده است.

اما آیا با توجه به این حجم مازاد این نیرو این شیوه پاسخگو هست؟ به ویژه آنکه می دانیم 4500 میلیارد تومان درآمد پایدار هست و 7  هزار میلیارد تومان حقوق پرسنل که با این وضعیت پرسش آن است که این کسری آیا دوباره به شهرفروشی منجر نمی شود؟ و اگر اکنون تراکم فروشی در مناطق شمالی شهر برای شهرداری ممکن نیست،منجر به برج سازی در بافت فرسوده و تخریب غیرکارشناسی بافت نمی شود؟

امید است که شهرداری تهران و اعضای شورا با شفافیت و تدقیق در گزارش بتوانند به رفع نواقص و ابهام ها یاری رسانند و نگرانی ها از تداوم مخاطرات روندهای ناصواب پیشین را مرتفع سازند.