آثار خوشنویسی داود رواسانی به قونیه رفت

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۳ | کد مطلب: ۳۸۲۶۷
تصویری از داود رواسانی در حال کار کردن بر روی اثر هنری ۶۰متری
تصویری از داود رواسانی در حال کار کردن بر روی اثر هنری ۶۰متری
آثار خوشنویسی داود رواسانی در هتل بالکچیلار قونیه به نمایش گذاشته می‌شود.
اسکان نيوز: داود فرشباف رواسانی متولد ۱۳۲۶ تبریز است که آثارش از ۲۰ لغایت ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ (۱۱ تا ۱۸ دسامبر) در قونیه به نمایش گذاشته خواهد شد.

این هنرمند که از همان دوران کودکــی بــا نقــش و رنــگ و فــرم قالیبافــی ایرانــی آشــنا شــد، در دوران جوانــی ضمــن تحصیــل، در کارخانــۀ قالیبافــی بــه طراحــی نقشــه‌های فــرش پرداخــت و نقــش و نگارهــای قالــی را بــا ظرافــت و ذوقــی سرشــار می‌ســاخت.

رواسانی پس از چند سال زندگی در تهــران مســیرش بــه انجمــن خوشنویســان ایــران گشــوده شــد و از اســتادان کیخســرو خــروش، علــی راهجیــری،  عبــدالله فــرادی و محمــد حیــدری تعلیــم گرفــت. از مهم‌ترین آثار این هنرمند خوشنویس می‌توان بــه دیــوان حافــظ، کلیــات پرویــن اعتصامــی، روح الارواح شــیخ احمــد ســمعانی، بیــژن و منیــژه ، زال و رودابــه فردوســی و ... که به رشته تحریر درآورده است، اشــاره کــرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت،  رواسانی، هنرمند خوشنویس همچنین در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ درجه استادی و درجه یک هنری شده است.