موضوع افغانستان برای سرگرمی ما نیست

احمد زیدآبادی
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۷ | کد مطلب: ۳۶۹۴۴
موضوع افغانستان برای سرگرمی ما نیست
انگار زمینه‌های کل‌کل سیاسی در ایران کم بود که موضوع افغانستان هم به آن اضافه شد!

برخی هواداران جناح‌های سیاسی و کنشگران فضای مجازی در کشورمان در مورد بحران افغانستان به نحوی اظهارنظر می‌کنند که پنداری این بحران برای سرگرمی ما پدید آمده است!

ماجرای برآمدن دوبارۀ طالبان در کشور همسایه، جدی‌تر از آن است که ملعبۀ کل‌کل‌های روزمرۀ ما قرار گیرد. این ماجرا نیاز به ژرف کاوی، تحلیل و ارائۀ پیشنهادهای مشخص و عملی دارد و گرنه با بزرگ یا کوچک جلوه دادن فلان رفتار روزمرۀ طالبان و منازعۀ لفظی بر سر آن، فقط اسباب سرگرمی یا اعصاب خردی خود را فراهم می‌کنیم.

اگر رؤیاپردازی جای سیاست عملی را بگیرد و مجادلات سیاسی به همین منوال بین ما ایرانیان تداوم یابد، بعید می‌دانم آیندۀ ما خیلی هم درخشان‌تر از افغانستان باشد که لازم آید برای کشور همسایه این همه دست و پا بسوزانیم!

در همین شرایط بحرانی افغانستان، طالبان و مخالفانشان، ملایم‌تر و مدنی‌تر از ما ایرانیان با هم حرف می‌زنند. صحبت‌های روزانۀ آنها را دنبال کنید و بعد متوجه شوید که ما کجای کاریم!