سرانجام میراث "بابک زنجانی" برای تهران

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۳ | کد مطلب: ۳۱۱۸۱

قرار است گودهای رها شده تهران تعیین تکلیف شود و برخی از این گودها با خاک پر شود.

در فهرست گودهای پرخطر تهران 3 گود متعلق به بابک زنجانی است که  قرار است یکی از آنها در منطقه یک پر شود و دو گود دیگر یکی در خیابان ایران زمین و خدامی هم طبق وعده مدیریت شهری تعیین تکلیف می شوند