بودجه شهرداری؛ از انحراف تا احیاء

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۵ | کد مطلب: ۶۶۳۴
بودجه شهرداری؛ از انحراف تا احیاء
به گزارش اسکان نيوز رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران درباره مصادیق انحراف شکلی از بودجه درباره هزینه مازاد و درآمد مازاد پرداخت و گفت: گزارش تفریغ بودجه 95 که 17 هزار و 800 میلیارد تومان هزینه و درآمد مصوب شورای شهر بوده است، در حوزه هزینه ها حدود 8 درصد انحراف و هزینه مازاد بر بودجه را نشان می دهد، در حوزه درآمدها هم حدود 20 درصد انحراف از بودجه و کسب درآمد مازاد بوده است، یعنی درآمد مازاد بدون تعیین محل هزینه و یا ذخیره نشان می دهد که بر همین اساس در مجموع 3500 میلیارد تومان درآمد مازاد بر هزینه توسط حسابرس منتخب شورا شناسایی شده است، که اگر ما این درآمد مازاد بر هزینه سال ۹۵ را با 1200 میلیارد درآمد مازاد بر هزینه سال 94 به جمع کنیم با 5 هزار میلیارد تومان منابع مازاد بر هزینه مواجه می شویم که معلوم نیست اساسا هزینه شده یا ذخیره شده است.

برخی مدیران شهرداری اعلام می کنند که این درآمدمازاد برهزینه صرف پرداخت دیون به طلبکاران شهرداری شده است اما تخصیص بودجه بدین منظور بدون مصوبه شورا نمی توانسته انجام شود و حتما بایستی مصوبه شورا اخذ می شد،اما این نیز انجام نشده و حسابرس شورا نیز باید این ادعا را راستی آزمایی نماید و معلوم شود مازاد درآمد بر هزینه شناسایی شده توسط حسابرس سرانجامش چه شده است،البته این امر باید در چارچوب قانون و استانداردهای حسابرسی شفاف شود نه ادعا هایی که نشود راستی آزمایی نمود.

در مورد انحراف در تخصیص بودجه نیز به کرات مشاهده شده است که شهرداری برای تأمین بودجه به کدهزینه ها و کدپروژه های خاص دست درازی کرده است و به حوزه هایی تخصیص بودجه کرده است که برای آن این تخصیص درنظرگرفته نشده است و این امر بدون مصوبه شورا انجام شده است. برای مثال در تفریغ بودجه سال ۹۵ با عدم پرداخت حتی یک ریال دربیش از ۸۰ کد پروژه هستیم،در حالیکه در پروژه های حوزه اجتماعی و فرهنگی؛حمل و نقل و ترافیک بیش از مصوب شورا پرداخت و هزینه شده است.

فراهانی در توضیح چرایی پنهان شدن و تداوم این معضلات توضیح داد: متاسفانه رویه سال‌های گذشته در شهرداری به این صورت بوده است که این انحرافات سعی میشد از طریق متمم هایی که عمدتا هفته آخر اسفند به شورا ارائه می شد، پوشش داده شود و صورت قانونی به آن داده شود و متاسفانه شورا نیز این مصوبه ها را تایید می کرد. این شکل از متمم ها نفی فلسفه بودجه بندی است. اگر قرار باشد انتهای سال انحرافات ارائه شود،نیازی به ارائه بودجه نیست. انتهای سال گزارش عملکرد و هزینه ها داده می شود و مصوبه گرفته می شود.باید تلاش کرد در قالب ماده واحده ای،الزام شود که شهرداری اگر انحراف و تغییری در بودجه هست حداکثر در انتهای آذرماه در اصلاحیه بودجه توسط شورا مصوب شود و پس از آن دیگر تغییری پذیرفته نیست.

یکی از ریشه های مهم تداوم این روند، بی توجهی به گزارشهای تفریغ بودجه بوده است. هر سال به صورت شکلی شورا این مصوبات را تصویب می کرده است که این میزان انحراف بودجه وجود داشته است و به شهرداری ارجاع می شد تا تلاش خود را برای کاهش این انحرافات انجام دهد اما نه شهرداری اقدامی می کرد و نه گزارشی ارائه می داد،در حالی که گزارش های تفریغ بودجه باید مبنای تکالیفی برای شهرداری باشد.ما در کمیته بودجه و نظارت شورا،برای نخستین بار پیش نویسی از این تکالیف و الزامات را تهیه وان شا الله  بعد ازتایید کمیسیون و تصویب در صحن توسط اعضاء محترم شورا به شهرداری ابلاغ خواهیم کرد تا حافظ منافع شهر و شهروندان معزز تهرانی باشیم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورا در انتها به موضوع انحراف محتوایی بودجه اشاره کرد و مطرح کرد: مساله مهمتر انحراف محتوایی در بودجه است. یعنی تعریف شهرداری از بودجه عمرانی تعریف غلطی است. شهرداری آمده است فعالیتهای نگهداری شهر همچون رفت و روب و.... را نیز به عنوان بودجه عمرانی دیده است. در حقیقت پروژه را بر خلاف روندحاکم بر تمام دستگاههای اجرایی تقسیم کرده است به پروژه مستمر و غیرمستمر و کارهای مستمری را که در شهر برای نظافت شهر،حفظ فضای سبز،جمع آوری پسماند و رنگ آمیزی جداول انجام می دهد، را هم به عنوان پروژه های نگهداشت درنظرگرفته است. درحالی که چنین ترمینولوژی با هزینه های عمرانی نمی خواند و با این روش شهرداری سعی دارد که بودجه عمرانی را بزرگ نشان دهد و بگوید حجم عمده بودجه را دارد صرف ساخت و ساز و سازندگی می کند. این مثل این می ماند که دولت پیشین برای کاهش نرخ بیکاری تعریف اشتغال را عوض کرده بود.این تغییر در تعریف بودجه هم یک انحراف در بودجه است.