کردستان زیر تیغ خشکسالی!

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۵ | کد مطلب: ۳۶۰۹۴
کردستان زیر تیغ خشکسالی!
این روزها استان کردستان هم همچون سایر مناطق کشور، با بحران کم آبی روبەرو است، بارش‌های ناچیز پاییز و زمستان در سال ۹۹ سبب خشکیدن رگەهای آب در زمین و از رونق افتادن کشاورزی و کوتاە شدن قد سدها و کم شدن آب آشامیدنی در استان شدە است.
اسکان نيوز: دیدن زمین‌های زرد و خشکیدە و چشمەهای خشک شدە نشان از شدت بحران خشکسالی در استان دارد و گفتە می‌شود کە کردستان طی ٥۱ سال اخیر چنین خشکسالی بە خود ندیدە است.

معاون حفاظت و بهرەبرداری شرکت آب منطقەای کردستان گفت: امسال خشکسالی در کل کشور بیداد می‌کند و کردستان در ۵۱ سال گذشته چنین خشکسالی بە خود ندیدە است.

عرفان مومن‌پور با اشارە بە متوسط بارندگی‌ها در سال گذشتە اظهار کرد: کاهش بارندگی‌ها در بانە نسبت بە سال گذشته منفی ۲۷ درصد، بیجار منفی ۲۹ درصد، سروآباد منفی ۳۹ درصد، سقز منفی ۲۹ درصد، سنندج منفی ۳٦ درصد، قروە منفی ٤٦درصد، کامیاران منفی ۳٤ درصد و در مریوان منفی ٤۰ درصد بودە است.

وی متوسط کاهش بارندگی در استان را منفی ۳٦ درصد اعلام کرد و افزود: این آمار بە نسبت سال گذشتە میزان بارش تجمعی در استان را نشان می‌دهد.

مومن‌پور ادامە داد: ما در فروردین ماە سال جاری منفی ٨۳ درصد و در اردیبهشت ماە منفی ۹٥ درصد کاهش بارندگی داشتەایم.

وی با اشارە بە این‌کە امسال خشکسالی در کل کشور بیداد می‌کند، عنوان کرد: کردستان در ۵۱ سال گذشته همچنین خشکسالی بە خود ندیدە است.

مومن‌پور تصریح کرد: استان کردستان بە نسبت سایر استان‌ها در وضعیت بهتری قرار ندارد، گرچە استان‌هایی هم هستندکە بە نسبت کردستان در وضعیت بدتری قرار دارند.

وی ادامە داد: متاسفانە اکثر شهرها و روستاهای استان هم‌اکنون در تنش آبی شدیدی قرار دارند و این تنش آبی هم برای شرب، کشاورزی، خدمات و هم برای صنعت استان وجود دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: گرچە در حوزە کشاورزی سیاست‌های همسویی را با جهاد کشاورزی در پیش گرفتەایم، اما واقعیت امر این است کە اگر در کنار این سیاست‌ها همت و تلاش مردم نباشد، کاری از پیش نخواهیم برد.

بە گفتە وی موضوع تامین آب شرب خط قرمز ما است و نباید آب شرب در شهرها و روستاها بە صورت جیره‌بندی درآید.

عرفان مومن‌پور با اشارە بە اینکە روستاها در وضعیت بسیار بدی قرار دارند، اظهار کرد: با توجە بە اینکە چاە‌های تامین آب شرب روستاها در حریم رودخانە‌ها قرار دارند و از آن‌ها سرچشمە می‌گیرند، امسال بە دلیل خشکسالی و عدم بارش‌ها تراز رودخانەها بە شدت افت پیدا کردە و بە همین دلیل مردم روستا روزهای سختی را سپری می‌کنند؛ کە خوشبختانە با تمهیداتی کە سازمان آبفای کردستان برای روستاها در نظر گرفتەاند در بدترین حالت ممکن مشکل آب روستاها با آبرسانی سیار مرتفع شدە است.

بە گفتە وی، ٤ شهرستان سنندج، بانە، سقز و دیواندرە در وضعیت هشدار کمبود آب شرب قرار دارند و شهروندان باید در بحث مصرف آب صرفەجویی و از آب شرب و آب بهداشتی بە قاعده مصرف کنند تا بتوانیم بحران را پشت‌سر بگذرانیم.

عرفان مومن‌پور در خصوص آبرسانی بە شهرستان بانە، گفت: آب شرب بانە از طریق سد عباس آباد و سد بانە تامین می‌شود، همچنین از طریق چشمەها و رودخانەهای موجود در پایین دست سدها تامین می‌شود کە پروسە انتقال آن‌ها فراهم شدە است.

وی از رسانەها، مردم و سمن‌ها خواست کە در بحث مصرف درست آب آن‌ها را یاری کنند و افزود: مدیریت آب، مدیریتی فرابخشی است و تنها به شرکت آب منطقەای و آبفا مرتبط نیست و می‌بایست دید ما بە آب حوزەای باشد، زیرا اگر دید ما حوزەای باشد مدیریت ما نیز حوزەای خواهد بود.

بە گفتە معاون حفاظت و بهرەبرداری شرکت آب منطقەای کردستان، امسال باتوجە بە کمبود و بحران شدید آب در استان، قادر بە توسعە بخش کشاورزی نخواهیم بود و در این زمینە نیازمند درک متقابل کشاورزان هستیم.

وی در ادامە سخنان خود با تاکید بر این موضوع کە ما امروز نمی‌توانیم بە توسعە بیندیشیم، گفت: ما امروز باید بە مدیریت بهبود و بهبود شرایط بیندیشیم و وظیفە همە این است کە مسیری را انتخاب کنیم کە در آن کم‌ترین میزان تنش آبی را شاهد باشیم، زیرا مهمترین وظیفە ما تامین و نگهداری از آب شرب و بهداشت است.

مومن‌پور با اشارە بە پروژە انتقال سد آزاد بە سد قشلاق، تصریح کرد: رفع مشکل کمبود آب در سنندج، حرکت ایستگاە پمپاژی است کە در سد آزاد قرار دادە شدە تا بتواند فعالیت و آب را پمپاژ کند.

وی ادامە داد: متاسفانە بە دلیل مشکلاتی کە در حوزە صنعت برق استان وجود دارد امکان فعالیت ۲٤ ساعتە ایستگاە پمپاژ سد آزاد وجود ندارد.

مومن‌پور یادآور شد: شرکت انتقال نیروی غرب فعالیت پمپاژ را در ساعت‌های محدود تعیین کردە است، واقعیت این است کە در زمان محدود تعیین شدە آب پمپاژ آزاد بە سد قشلاق نمی‌رسد، و این مسالەای است کە باید در مصرف برق نیز صرفەجویی کنیم زیرا صرفە‌جویی در برق مترادف با صرفەجویی در آب است.

وی با اشارە بە این‌کە اگر پمپاژی وجود نداشتە باشد عملا انتقال آبی نیز صورت نخواهد گرفت، گفت: قول‌ها و رایزنی‌هایی برای تامین برق پمپاژ سد آزاد صورت گرفتە است کە بە زودی این قضیە فراهم و آب بە صورت مستقیم از طریق لولە بە سد قشلاق انتقال دادە خواهد شد.

ایسنا نوشت، وی یادآور شد: امید است پروژەهای آبرسانی بە سایر شهرستان‌های استان نیز در موعد مقرر بە اتمام برسد و شاهد وجود آب شرب پایدار و همیشگی در استان و در حوزە شهرستان‌ها باشیم.