آغاز به کار مجلس روی ریل پوپولیسم

در حالیکه کشور درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی است، نمایندگان مجلس به جای پیگیری مطالبات مردم، درگیر اقدامات پوپولیستی هستند. در گفتگو با ناهید خداکرمی، نماینده شورای شهر تهران؛ بیشتر به این موضوع پرداختیم.