با من بخوان امروز اسکان نیوز با محمد درویش

در با من بخوان بناست افراد مختلف از کتاب‌هایی که در روزهای قرنطینه مطالعه کردند، یکی را انتخاب و قسمتی از آن را برایمان بخواندند. محمد درویش قسمتی از کتاب "صنعت بر فراز سنت يا در برابر آن" اثر مرتضی فرهادی را می‌خواند.