با من بخوان امروز اسکان نیوز با عباس عبدی

در با من بخوان بناست افراد مختلف از کتاب‌هایی که در روزهای قرنطینه مطالعه کردند، یکی را انتخاب و قسمتی از آن را برایمان بخواندند. عباس عبدی قسمتی از کتاب "کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم"، اثر اسلاونکا دراکولیچ را می‌خواند.