با من بخوان امروز با منیژه حکمت

در با من بخوان بناست افراد مختلف از کتاب‌هایی که در روزهای قرنطینه مطالعه کردند، یکی را انتخاب و قسمتی از آن را برایمان بخواندند. منیژه حکمت قسمتی از کتاب "سور بز"، اثر ماریو بارگاس یوسا را می‌خواند.