واقعیت‌های کولبری
تامین معاش نیم میلیون نفر در کشور به کولبری وابسته است. کولبری یک پدیده اقتصادی است و کولبران چاره‌ای جز کولبری برای تعیین معاش ندارند. کولبری در هر استان ماهیت متفاوت دارد، هنوز در استان آذربایجان غربی به کولبری نگاه امنیتی دارند.