آیا قاتلان اصلی پرندگان میانکاله شکارچیان هستند؟
به عقیده برخی از کارشناسان مسمومیت علت اصلی مرگ و میر هزاران پرنده در میانکاله است. اما برخی از اهالی محلی احتمال عمدی بودن این کشتار را توسط شکارچیان مطرح کردند.