اعتراض دستفروشان به طرح انضباط شهری

اسکان نیوز: مدتی است مساله دستفروشی در تهران با اجرای طرح های انضباط شهری و ممنوعیت بساط گستری که از زمان شهرداری قالیباف رواج داشته است، مجدد مطرح شده است. در این گزارش نگاهی داریم به طرح انضباط شهری که علی‌رغم مغایرت آن با سیاست‌ها و مصوبات شورای شهر تهران چرا در خیابان ولیعصر اجرا شد و چگونه موجب اعتراض دستفروشان قرار گرفت.