تهران فرو می‌ریزد

پرونده ویژه اسکان نیوز از تاب آوری تهران/ بخش دوم: فرونشست و فروریزش سالهاست زلزله ترس اول تهرانی هاست، اما پدیده فرونشست و فروریزش همچون زلزله ای خاموش، جان پایتخت را تهدید می کند. گزارش اسکان نیوز نشان می‌دهد که فرونشست چگونه حیات کلانشهر تهران را تهدید می کند!