پایان طرح زوج یا فرد

اسکان نیوز: همه آنچه که باید از جزییات طرح جایگزین «زوج یا فرد» با نام «محدوده کنترل آلودگی هوا» بدانید.