جامعه مهندسان مشاو در نامه‌ای به جهانگیری درخواست کرد:

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور/ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮف ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ نیست+ تصویر نامه

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور/ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮف ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ﮐﺎﻓﯽ نیست+ تصویر نامه
جامعه مهندسان مشاور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی کشور، شیوع جهانی بیماری واگیردار کویدو 19 و پرداخت مطالبات و مشکلاتی که در سال 98 برای این حوزه پیش آمده، اﺑﻼغ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮف ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯽﺷﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺮان ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌ای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
ساعت ۱۰:۰۸
کد مطلب: ۲۶۶۹۹
Share
به گزارش اسکان نيوز جامعه مهندسان مشاور ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی  علیه ایران و پرداخت مطالبات و مشکلاتی که در سال 98 برای مهندسان مشاور ایجاد شده، تاکید کرد: در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1398   ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ( کویدو19) در جهان یک بیماری همه‌گیر جهانی شناخته شده و ﺟﻬﺎن را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻧﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ.

 ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ 202  کشور( تقریبا کل جهان) دچار این مشکل بوده و ایران جز 10 کشوریست که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس  ﮐﺮوﻧﺎ را دارﺪ وﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ آﺛﺎر ﺳﻮ ﻧﺎﺷﯽ از رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ و ﺷﯿﻮع این ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. 

به گزارش اسکان نيوز، در ادامه این نامه آمده است با توجه به این‌که  ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽآن‌ها ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، دوﻟﺖ  ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت از ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. لذا ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﺣﺪاث ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ  اﺑﻼغ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮف ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯽﺷﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺮان ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﺸﻮر در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌ای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت  ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ جامعه مهندسان مشاوراﺳﺖ:

1.پیش‌بینی بودجه برای پرداخت مطالبات مهندسان مشاور در دوره‌ای 4 ماهه متناسب با حداقل 70 درصد آخرین کارکرد مصوب پیش از بحران کرونا (ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ) و اﻟﺰام ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو و ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

2.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ،  ﺿﻤﻦ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای از ﻧﻮع اول ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺤﺮان، دﺳﺘﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ و درکوتاه‌ترین زمان برای اعتبارات سال 99   

3.ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی  ﺟﺪی‌ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ:

اﻟﻒ)ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ  لیست بیمه پرسنل پروژه‌ها را متناسب با لیست بهمن ماه تا 4 ماه بپذیرد و همچنین تا عادی‌ شدن شرایط، وصول مطالبات خود  را از مهندسان مشاور به حالت تعلیق درآورد.
ب)ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻌﻮق کنند.
ج)اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺖ اﺣﺪاث از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و معافیت 4 ماهه از بازپرداخت تهسیلات بانکی و اعطا تهسیلات بدون بهره یا کم‌بهره برای احیا توان فنی و اجرایی.

4. ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎوری ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺘﺎدی در ﭘﺮوژهﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
نامه جامعه مهندسان مشاور ایران به اسحاق جهانگیری

     
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.