پایگاه خبری اسکان 27 مهر 1398 ساعت 13:22 http://www.eskannews.com/news/23333/تخریب-برخی-المان-های-شهری-بندرعباس-طی-2سال-فقر-خشم-عوامل-بروز-وندالیسم-جوامع -------------------------------------------------- عنوان : تخریب برخی المان‌های شهری بندرعباس طی 2سال/ فقر و خشم؛ از عوامل بروز وندالیسم در جوامع -------------------------------------------------- متن : یکی از مطالبات مردم از نهادها و سازمان هایی همچون شهرداری رسیدگی به طراوت و شادابی محیط شهری به کمک تامین مبلمان شهری و نیز تنوع بخشی به این محیط با نصب تندیس هایی از مشاهیر و بزرگان ادبی و علمی و دینی است. امکاناتی که برای تحرک و شادابی زندگی شهری بوده و برای طراحی و احداث، هزینه های گزافی را به خود اختصاص می دهد. با این وجود نگاهی به وضعیت امانتداری این سرمایه ها در شهر بیانگر خلاهای فرهنگی قابل توجه است تا جایی که امروز بخش مهمی از هزینه های عمرانی شهرداری صرف تعمیر دوباره و چندباره مبلمان شهری می شود. هر چند شهرداری ضرورت مشارکت شهروندان در حفاظت از سرمایه های شهر را ضروری می داند اما خلاء آموزش و اطلاعات اندک کاربران به ویژه در حاشیه شهر به این مشکل دامن زده است.خلاءهایی که به عقیده کارشناسان بخشی از آن به دلیل غفلت نهادهای فرهنگ ساز بوده و موجب شده است انرژی شهرداری ها بیشتر از ساخت به تعمیر متمرکز شود. این مبلمان و نیازهای عمومی از سوی عده ای مورد هجوم قرار می گیرد و تخریب می شود؛ چنان که مجسمه ها و تندیس های شهری از سوی عده ای از شهروندان تخریب می شود. پدیده ویرانگر شهرهای مدرن تخریب و شکستن اموال عمومی چهره و سیمای شهر را زشت می کند و امتیازهای شهر را از لحاظ جاذبه های گردشگری تنزل می دهد. این مشکل فقط در شهر و کشور ما دیده نمی شود و اغلب کشورهای جهان حتی کشورهای پیشرفته با این پدیدۀ ویرانگر دست به گربیان هستند. زندگی شهرنشینی امروز با انواع فشارهای عصبی و روحی متاثر از زندگی روزمره و بدون جذابیت همراه بوده و به همین دلیل توسعه امکانات متنوع زیباسازی و نشاط آفرینی آن اهمیت ویژه دارد. در این میان کارشناسان مدیریت شهری ضرورت توسعه مبلمان شهری را برای نشاط و زیباسازی، یک اصل می دانند و معتقدند آراستگی شهر می تواند بسیاری از دغدغه های روحی و جسمی زندگی شهری را تعدیل کرده و زمینه فعالیت پویای شهر را فراهم کند. در بسیاری از مواقع مبلمان شهری، آراستگی سطح شهر، توسعه فضاهای سبز و توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی به اندازه چهاردیواری مسکن افراد اهمیت داشته و باید مورد توجه قرار گیرد. کارشناسان مدیریت شهری معتقدند برای ساخت یک شهر ایده آل به مبلمان شهری توجه ویژه شده و متناسب با نیازهای شهروندان طراحی های مختلفی انجام می شود. در عین حال روانشناسان نقش مبلمان شهری را غلبه بر شرایط اقلیمی نامساعد شهرها و همچنین غلبه بر مشکلات روحی، فشار عصبی و استرس زندگی شهری می دانند. وندالیسم، مسکنی برای کاهش احساس ناکامی وندالیسم نوعی مشکل و یا آشفتگی اجتماعی است که عملی عمدی و آگاهانه است که بیشتر متوجه وسایل عمـومی و بـی جان مـی شـود و صـورتی غیرمسـتقیم از پرخاشگری فیزیکی است که مسکنی برای کاهش احساس ناکامی یا راهی برای رسـیدن بـه آرزوهـای فـرد است. صدمه به اموال شهری یا وندالیسم به معنـای تخریب است و به مواردی گفته می شود که شخص به تخریب اموال عمومی و اموال دیگران مبادرت می کند. این مساله یکی از معضلات جوامع شهری است که همگام با رشـد و توسـعه شـتاب زده شـهر و درونـی نشـدن فرهنـگ شهرنشینی در بین جوامع مختل به وجود آمده است. ونـدال هـا گروهی هستند که اعمال خشونت آمیز و پرخاشگرانه از خود نشان می دهند و احساس اجحاف و بی عدالتی، دو انگیزە مهم در ایجاد پرخاشگری و خرابکاری ویرانگرانه وندالهاسـت. ونـدال هـا مـی تواننـد گسـتره ای از عـادی تـرین و آرام تـرین شهروندان تا جنایتکاران را در بر بگیرند که بدون انگیزه های مالی یا شغلی، دست به جنایت می زنند. کشور ما با توجـه بـه وضـعیت جمعیتـی کـه بـیش از نیمـی از آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند، از کشورهایی است کـه در معـرض آسـیب هـای اجتمـاعی زودرس، ازجملـه پدیـده وندالیسم است. میـزان بیمـاری هـای روحـی و روانـی، عصـبیت، پرخاشگری و افسردگی در بین جوانان وندال زیاد است. عوامل مختلفی از جمله: مشکل تربیت اجتماعی، سرخوردگی ها، شکست ها و ناکامی های مختل در زمینه تحصیلی، مالی، اجتماعی و خانوادگی، نداشتن حس مسئولیت و خصلت های هنجار شکن، میزان درآمد خانوار، شرایط نامطلوب محیط خانه، اختلافات خانوادگی زیاد و احسـاس تبعیض در مدارس، پایین بودن سطح تحصیلات و تفریحی و ناآگاهی کافی از این واقعیت که اموال عمومی متعلق به همۀ آحاد جامعه است، مصاحبت با دوستان وندال و ازخودبیگانگی نیز از دیگر عوامل زمینه ساز این نـوع رفتـار است که سبب به روز رفتارهای وندالی می شود. همچنین فقر اقتصادی را می توان یکی از مهم ترین عوامل بروز وندالیسم دانست، زیرا وجود اخـتلافات طبقـاتی در جامعه می تواند موجب برانگیخته شدن حس انتقام جویی افراد پایین تر به افراد بالادست جامعه شود. نمونه هایی از تخریب اموال عمومی عبارت است از؛ کندن گوشی تلفن عمومی، تخریب باجه های تلفن عمومی، نوشتن یادگاری بر روی دیوارهای ابنیه تاریخی و مجسمه ها، بریدن صندلی های عمومی با چاقو، شکستن صندلی های عمومی، آسیب رساندن به درختان و فضاهای سبز، شکستن شیشه های اتوبوس و قطارها، ایراد خسارت به میادین ورزشی، شعارنویسی و خط نویسی روی دیوارهای شهر، سوزاندن سطل های زباله عمومی، خراب کردن علائم راهنمایی و رانندگی، خراب کردن متعلقات مدارس مثل میز، نیمکت، تخته سیاه، کتاب و غیره، کندن یا پاره کردن تراکت های تبلیغاتی، ایجاد حریق در پارک های جنگلی، تخریب و آسیب به سرویس های بهداشتی عمومی، شکستن چراغ های معابر، تخریب آسانسور و موارد دیگر. اکثر وندال ها نوجوانان و جوانان 10 تا 25 سال هستند که به دلیل بحران غرایز جنسـی و تعارض نسل ها دست به این عمل می زنند.تخریب گرایی به ویژه برای افرادی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی می کنند واقعیتی تلخ و گریزناپذیر بوده و همه ما هر روز شاهد عوارض این معضل اجتماعی هستیم. تنها راه مقابله شادابی جامعه و فرهنگ سازی است برای مقابله با این مشکل اجتماعی وجود زیرساخت های صحیح آموزشی و فرهنگی، بالا بردن سطح نشاط در جامعه و تقویت برخوردهای قضایی با افراد خطاکار نیاز است. وندالیسـم از جرایمی است که کمتر مجازات حقوقی و کیفری در بر دارد و هنجارشکنی که ضمن ایجاد خسـارت هـایی بـرای دولـت، نمایانگر مشکل مهم و بزرگتر جامعه آتی است. محققان در مطالعه ای بـه ایـن نتیجـه رسیده اند که خلوت بودن خیابان یکی از علل مهـم و درخـور توجـه در خـراب کـاری اسـت. شهر بندرعباس نیز از این پدیده مستثنا نبوده و پدیدە وندالیسم آسیب جدی به اموال شهری و بیت المال می رساند و دولت و به ویژه شهرداری کلانشهر بندرعباس سالیانه مبالغ زیادی متضرر می شود. در واقع،تخریب مبلمان شهری بی اعتنایی به مقررات اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان است. بهترین روش برای جلوگیری از تخریب، فرهنگ سازی است که این کار به طرق مختلف در حال انجام است.راهکار دوم برای جلوگیری از تخریب مبلمان شهری، استفاده از قانون و برخورد قضایی است که در صورت شناسایی افراد خاطی به مرجع محترم قضایی معرفی شوند.همچنین در همه زمینه ها آموزش رکن اصلی جلب مشارکت شهروندان است و نمی توان نسبت به این مهم غفلت کرد. تعیین مجازات برای متخلفان اموال عمومی برای هر بزهکاری و تخلف، قانون و مجازاتی در نظر گرفته شده چنان که در فصل بیست وپنجم قانون مجازات اسلامی آمده است: هرکس عمدا اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند و یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. (ماده 677) هرکس درختان را با توجه به موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز، عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.(ماده 686) برای جلوگیری از این عمل ناپسند اجتماعی که ریشه در عوامل بسیاری از جمله نبود نشاط در جامعه و افزایش بیکاری و فقر اقتصادی و .... دارد، راهکارهایی باید در نظر گرفت و در قدم نخست باید به جوانان بها داد و صدایشان راشنید و از طرق مختلف همچون رسانه ها، آموزش و پرورش و.... فرهنگ سازی کرد شاید یکی از دلایل ارتکاب این عمل عدم آگاهی افراد از عمومی بودن اموال و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن است. اگر شهروندان احساس کنند که اموال، متعلق به همه مردم است و ضرر و زیان به آن ها متوجه همه جامعه خواهد شد، در صورت مواجهه با این رفتارها به دیگران تذکر می دهند. در این تذکر حتی اگر شخص خاطی دست از عمل خود برندارد، متوجه می شود که مردم نسبت به این رفتار زشت وی بی اعتنا و بی توجه نیستند.در نهایت اگر وندالیسم را یک جرم کوچک تلقی کنیم و در صدد رفع آن برنیائیم این جرم در درازمدت تبدیل به جرائم سنگین تری خواهد شد و آسیب های بیشتری بر پیکره اجتماع وارد خواهد کرد. تخریب المان های شهری یکی پس از دیگری رئیس سازمان سیما، منظر و فضا سبز شهری شهرداری بندرعباس گفت: هر درختی که روبه رو یا در خانه و مغازه افراد کاشته می شود، با توجه به تعهدی که خودشان دارند، مسئولیت خدشه به عهده آن هم همان شخص است و در صورت مشاهده آسیب، از آن فرد شکایت و پیگیری قضایی خواهد شد. مصطفی خادم بیان کرد: همچنین تخریب نیمکت ها در پارک های شهری نیز یکی از آسیب های دیگری به شمار می رود که مخربان انجام می دهند بدون آن که جنس آن ها مهم باشد زیرا حتی از نیمکت های سنگی هم استفاده شد اما باز هم مورد تخریب قرار گرفت. وی تصریح کرد: هر شهروند در هر منطقه ای که زندگی می کند باید احساس تعلق خاطر به وسایل عمومی شهرش داشته باشد زیرا باعث جلوگیری از تخریب می شود. رئیس سازمان فضا سبز، سیما و منظر شهری شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: بهتر است هر شهروند این را وظیفه خود بداند که اگر شاهد صحنه تخریب اموال عمومی شهر بود، بی تفاوت از کنار این موضوع هم عبور نکند و تذکراتی را انجام دهد. خادم تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از تخریب، فرهنگ سازی است که با استفاده از رسانه ها، تبلیغات محیطی، درج مقالات اخلاق شهروندی در رسانه ها و بیان ویژگی های شهروند انجام می گیرد. وی گفت: تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال هزینه برای اصلاح و بازسازی المان های شهری صورت گرفته است که اگر تخریب نمی شد می توان در قسمت های دیگری برای زیباسازی فضا شهر از این اعتبار استفاده کرد. رئیس سازمان فضا سبز، سیما و منظر شهری شهرداری بندرعباس اظهار کرد: هزینه هایی که صرف احداث المان ها و فضاهای عمومی شهر شده، برای آرامش و آسایش شهروندان است، ضمن این که همه شهروندان مسئولند تا مانع از ضرر و زیان به بیت المال شوند. رئیس سازمان سیما، منظر و فضا سبز شهری شهرداری بندرعباس ابراز کرد: تخریب المان ها به عنوان پدیده ای ضد اجتماعی، از چندی پیش گریبان گیر شهر بندرعباس شده است. وی با اشاره به درخواست شهروندان بندرعباسی مبنی بر استفاده از المان های مختلف در سطح شهر، افزود: طی سال های اخیر بودجه قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته و شاهد نصب المان های متعدد بوده ایم. رئیس سازمان سیما، منظر و فضا سبز شهری شهرداری بندرعباس با اشاره به این که بخش قابل توجهی از خدمات عمومی شهرداری توسط عد ه ای از افراد تخریب شده و یا به سرقت می رود، تصریح کرد: برخی به دلایل مختلف که عمدتا از سر ناآگاهی است، دست به تخریب این المان ها زده و علاوه بر هدر دادن سرمایه های شهر و شهروندان چهره شهر را نازیبا می کند. خادم بیان کرد: بعد از تخریب المان خانواده قورباغه ها در بلوار ساحلی، اکنون المان کلاه قرمزی، هفت کوتوله، لاک پشت نیز تخریب شده است. این مقام مسئول با اظهار این که المان کلاه قرمزی در نیمه دوم سال ۹۶ نصب شده و در مدت کمتر از دو سال به طور کامل تخریب شده است، گفت: هر شهروند خودش را باید در برابر نگهداری و مراقبت از این المان ها مسئول بداند و امیدواریم روزی برسد که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در شهر بندرعباس نباشیم. وی همچنین عنوان کرد: سیستم نورپردازی المان بندرعباس، المان صیادان آفتاب، المان پسر بازیگوش و چند المان دیگر نیز طی ماه های اخیر تخریب شده است.