پایگاه خبری اسکان 11 خرداد 1398 ساعت 13:15 http://www.eskannews.com/news/20144/استان-اردبیل-پایلوت-گردشگری-عشایری -------------------------------------------------- عنوان : استان اردبیل پایلوت گردشگری عشایری -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز، ولی تیموری، معاون گردشگری كشور باتقدیرازعملكردادارهكلمیراثفرهنگیاستاناردبیلدرخصوصاجرا موفق نهمین دوره جشنواره کوچ عشایرباهزینهكردبسیارپایینوبهره برداریمطلوبتصریح کرد:جلبمشاركتدستگاه هایاجراییوبویژهواگذاریاجرابهعشایرمنطقه،الگویخوبی برای سایر استان ها است. او افزود: این اتفاق مهم در راستا تحقق اقتصاد مقاومتی و معرفی سبك زندگی تولید محور عشایر موثر است. تیموریگفت:استاناردبیلبه لحاظپتانسیلخوبیكهدرحوزهگردشگریعشایروبومگردیداردبه زودیبهعنوانپایلوت گردشگری عشایریدركشور معرفیو میزبان كارگروه ملی گردشگری عشایری می شود. معاونگردشگریكشوربا بیان این که مغان قطب عشایر شاهسون است، عنوان کرد: یکی از رویکردهای اساسی سازمان در حوزه گردشگری، توسعه گردشگری عشایر در راستا تحقق منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار رونق تولید است. تورهای طبیعت گردی ساماندهی می شود به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، تیموری تصریح کرد: دستورالعمل جدیدی با همکاری نیروی انتظامی در حال تدوین است که با اجرا آن بسیاری از مشکلات مطرح شده از سوی خانواده ها مرتفع خواهد شد. او به احداث پل شیشه ای هیر نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات اداره کل اردبیل در خصوص پل ها و ایجاد قطب های جدید گردشگری که با توجه ویژه استاندار اردبیل در حال اقدام است؛ بسیار مهم و قابل تقدیر می باشد.